Váš košík obsahuje
položky
v celkovej hodnote
  0.00 (0.00 Sk) s DPH
  • Zobraziť

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok
    

1.        
Úvodné ustanovenie
2.        
Objednávka
3.        
Kúpa tovaru
4.        
Dodacie podmienky
5.        
Platobné podmienky
6.        
Záručné podmienky
7.        
Reklamácia tovaru (Reklamačný poriadok)
8.        
Ochrana osobných údajov
9.         Záverečné ustanovenia1.       Úvodné ustanovenie (účel stránok)
Prevádzkovateľom týchto stránok je spoločnosť Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o., IČ: 35896931, zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, v oddiely Sro, vložka 32811/B (ďalej len "PEMIC").
Predmetom týchto internetových stránok je predstaviť potencionálnym zákazníkom ponuku tovaru, ktorú nie vždy môžeme veľkoobchodne dodať, zhromažďovanie dopytu zákazníkov po určitom tovare a ich následné vybavenie prostredníctvom nášho veľkoobchodu. Informácie o tituloch vybraných vydavateľstiev sú len informatívne bez možnosti ich distribúcie. 
2.    Objednávka
Prezentácia tovaru na týchto internetových stránkach nemá povahu návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Týmto návrhom je až dopyt po konkrétnom tovare, riadne vyplnený zákazníkom v sekcii Váš nákupný košík a odoslaný prevádzkovateľovi stránok. Bezodkladne po doručení tejto požiadavky prevádzkovateľovi stránok bude zákazník informovaný e-mailom o tom, že táto správa nemá povahu potvrdenia požiadavky, ale je iba informáciou o doručení požiadavky na centrálu PEMIC k jeho ďalšiemu spracovaniu. Na základe takto zaslanej požiadavky obchodné oddelenie rozhodne, či ide o veľkoobchodnú objednávku (nad 135 EUR vr. DPH), v tom prípade bude zákazníka kontaktovať ohľadom upresnenia platby a dopravy a prípadná objednávka bude prevedená do veľkoobchodného B2B systému myPEMIC na stránke www.mypemic.sk alebo či ide o maloobchodnú objednávku koncovým zákazníkom (do 135 EUR vr. DPH), v tom prípade bude dopyt predaný nášmu partnerovi pre maloobchod KNIHCENTRUM.sk.
 
3.    Kúpa tovaru
Kúpnu zmluvu uzatvára zákazník na základe ním odoslanej požiadavky a po konzultácii s obchodným oddelením.
 
4.    Dodacie podmienky
Veľkoobchodný dopyt: Podľa osobnej dohody s obchodným oddelením. 

Maloobchodná objednávka (do 135 EUR vr. DPH): dodanie prostredníctvom Slovenskej pošty, cena dopravy je 2,99 EUR. 
 
5.    Platobné podmienky
Veľkoobchodný dopyt: Podľa osobnej dohody s obchodným oddelením.

Maloobchodná objednávka (do 135 EUR vr. DPH): dobierka (platba pri prevzatí tovaru).
 
6.    Záručné podmienky
Na tovar sa vzťahuje záruka v trvaní 24 mesiacov. Zákazník má právo odstúpiť od uzavretej zmluvy a vrátiť dodaný tovar do 7 pracovných dní od jeho prevzatia. Úkon odstúpenia zákazníka musí byť uskutočnený písomnou formou zaslanou predávajúcemu (e-mailom) a kupujúci je súčasne povinný doručiť tovar vyplývajúci z kúpnej zmluvy na adresu predajcu a to doporučenou zásielkou. V prípade zaslania tovaru dobierkou, nebude tovar prijatý. Spolu s tovarom je kupujúci povinný predložiť doklad o zaplatení tovaru a ústrižok od doručovateľa. Tovar nesmie byť fyzicky poškodený a nesmie niesť viditeľné znaky používania. Tovar musí obsahovať všetky súčasti tak, ako bol kupujúcemu zo strany predávajúceho predaný. Zodpovednosť a náklady na prepravu nesie kupujúci. V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na prípady:
- mechanického poškodenia tovaru vrátane vrátenia tovaru bez obalu,
- opotrebeného tovaru.
PEMIC nenesie zodpovednosť za:
- oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
- oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
- poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar   (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!
- obsahovú náplň knihy oficiálne vydanú vydavateľom

 
7.   Reklamácia tovaru (Reklamačný poriadok)

Zodpovednosť predávajúceho za vady a záruka sa spravujú podľa § 619 a nasl. Zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácia) sa uplatňujú u predávajúceho.
V prípade doručenia tovaru poštovým balíkom môže zákazník reklamovať mechanické vady tovaru najneskôr do 3 pracovných dní nasledujúcich po dni dodania tovaru. Pri reklamácii takto dodaného tovaru je zákazník povinný spoločne s reklamovaným tovarom priložiť k reklamačnému listu kópiu balíkového či dobierkového potvrdenia alebo kópiu dodanej faktúry.
 
8.    Ochrana osobných údajov
Osobné údaje zákazníkov získané v súvislosti s prevádzkovaním týchto internetových stránok sú považované za dôverné a podliehajú ochrane podľa príslušných právnych predpisov.
 
 
9.   Záverečné ustanovenia
Tieto podmienky tvoria záväzný obsah všetkých kúpnych zmlúv uzatvorených medzi zákazníkom a predajcom, ktoré budú realizované prostredníctvom týchto internetových stránok.
 
Zákazník odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že se riadne zoznámil so všetkými podmienkami tohto poriadku, že im porozumel a bez výhrad ich akceptuje.

KATEGÓRIE

Mohlo by vás zaujímať
Máte nápad alebo pripomienku? Napíšte nám.

Akčná ponuka
Najpredávanejší
Reklama

FastCentrik® - Prenájom e-shopov
Knižný veľkoobchod PEMIC, s.r.o.
  Okresný súd Bratislava I, vložka č. 32811/B
Padlých hrdinov 60, 821 06  Bratislava  IČ 35896931 DIČ 2021867606IČ DPH SK2021867606
tel: +421 233 888 296e-mail: obchod@pemic.sk  bankovní spojení: CITIBANK SLOVAKIA, a.s.číslo účtu: 2105950108/8130

JavaScript musí být povolen